بیلد‌وال 600 میلیون تومان برای ایمنی سرمایه گذاری می کند

بزرگداشت 23 سالگی "در کلاس" انجمن مهارتهای ایمنی شغلی بر کاهش قابل توجه آسیبهای جوانان، بیماریها و مرگ و میر متمرکز است. پس از بازی ها، این منطقه به منطقه مخلوط قناری تبدیل خواهد شد، یک محله جدید پر جنب و جوش که دارای کانکس های بازار و خانه های...

قالب نقل قول

این پروژه حیرت انگیز که توسط بیلد‌وال ساخته شده است شامل ساخت هفت ساختمان جدید میان طبقه ​​در 35 هکتار در محل دان لندز غربی است. پس از بازی ها، این منطقه به منطقه مخلوط قناری تبدیل خواهد شد، یک محله جدید پر جنب و جوش که دارای کانکس های...